Evolusjonsmedisin

Evolusjonsmedisin, noen ganger referert til i en mer spisset form som darwinistisk medisin, er en evolusjonsbiologisk tilnærming til kropp og helse. Denne innfallsvinkelen kan nok oppfattes som noe spesiell og uortodoks fra et skolemedisinsk ståsted, i den forstand at den klart skiller seg fra måten man har pleid å forholde seg til ting på. Fra et vitenskapelig perspektiv derimot er det ingenting som fremstår som mer naturlig og logisk enn å ta utgangspunkt i evolusjon…

Evolusjon som utgangspunkt

Vår biologi er grunnleggende et produkt av evolusjon. Det samme kan sies om alle andre organismer på denne planeten. Dette er ikke en luftig påstand, men snarere et vitenskapelig faktum. Genmaterialet som danner grunnlaget for vår eksistens er formet opp gjennom evolusjonær tid. Nøkkelordet i denne forstand er seleksjon. Elementer som har fungert bra, mtp. reproduktiv suksess under de aktuelle miljøforholdene, har ‘klart seg godt’, mens uheldig genetikk og trekk har falt bort. Dette bringer oss over til et annet nøkkelord: tilpasning. Vi har tilpasset oss visse forhold og stimuli, som følge av seleksjon.

Vi tar det for gitt at dyr i naturen er tilpasset visse miljøforhold, men ser ofte ut til å overse at det samme gjelder oss mennesker.

Forholdene vi lever under i dag er dog veldig annerledes enn de vi har levd under gjennom størstedelen av vår evolusjon. Dette, som refereres til som evolutionary mismatch, kan hevdes å være det klart viktigste å få meg seg/forstå ift. evolusjonsmedisin, da det har enorme konsekvenser for menneskelig helse, velvære og atferd. Helseprofilen til dagens gjennomsnittsmann og kvinne oppfattes i dag som normalen, men er på ingen måte normalen sett fra et evolusjonært perspektiv. Det er en veldig annerledes profil enn den man ser i naturen, blant frittlevende dyr, inkludert menneskelige jeger-sankere, som generelt er slanke og robuste, ikke plaget med lidelser som f.eks. hjerte-karsydom, kronisk depresjon, tarmkreft, myopia eller diabetes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Dette fordi de lever under omgivelser som ligner på den typen omgivelser vi levde under i millioner av år i tidligere tider, frem til natur gradvis ble erstattet med industri, bygninger og veier. Vi er rett og slett ikke tilpasset de nye og kunstige forholdene vi i dag lever under, noe som i stor grad kan forklare den moderne helsebyrden.

Utover dette belyser evolusjonsmedisinen flere andre relaterte ting, som f.eks. årsaken til antibiotikaresistens, fysiologiske endringer gjennom livsløpet, sykdomssymptomer og masse mer. Kobler man også inn den tett anliggende evolusjonspsykologien, som er basert på den samme vitenskapen, så kommer atferdsmønstre og handlinger også i større grad inn i bildet. Alt som har med liv å gjøre har jo grunnlag i evolusjon, noe som vil si at ingenting som har med liv å gjøre kan fullt ut forstås i fravær av evolusjonær belysning.

Det at livet som helhet har bakgrunn i evolusjon betyr at dette med evolusjon ift. helse og medisin er en bred greie, som inkluderer flere aspekter. Det sagt, så godt som alt er koblet sammen gjennom den grunnleggende forståelsen om seleksjon og tilpasning. Forstår man denne forutsetningen, så har man kommet veldig langt. Dette er også noe som skiller den darwinistiske helsetilnærmingen fra andre tilnærminger: den er sterkt vitenskapelig, logisk og koherent.

Fra teori til praksi: Nytteverdien av darwinistisk helseforståelse

Det har blitt hevdet av noen at evolusjonsmedisin har liten eller ingen praktisk nytte – kun teoretisk. Dette fremstår som en veldig ulogisk påstand. Gjennom evolusjonsmedisinen så får man jo innsyn i de bakenforliggende årsakene til helse og sykdom, noe som jo er et glimrende utgangspunkt for å behandle kroppen på en god måte. Livsstilsaspekter som soleksponering, ernæring, mikrobielle forhold, fysisk aktivitet, søvn, osv. er selvfølgelig spesielt relevant i denne forstand. Det er dog viktig å bite seg merke i at det å tenke darwinistisk også har en rekke andre fordeler i helse og medisinsk sammenheng. Ift. tilleggsmomentene fra det forrige avsnittet, så får man ved å forstå bakgrunnen for antibiotikaresistens, helsemessig livsutvikling og sykdomssymptomer innsyn i hvordan man burde tolke og forholde seg til disse tingene. Videre har darwinistisk forståelse en enorm nytteverdi i psykologisk sammenheng.

Det er rett og slett ‘ingen’ grense for hvor nyttig evolusjonsvitenskapen er når det kommer til helse og medisin. Den hjelper oss kanskje ikke så mye når det kommer til å operere et skadet kne eller transplantere en nyre, men den er av stor praktisk betydning på de fleste andre områder, ikke bare ift. helsefremmende arbeid og forebygging av sykdom, men også i behandling, da man ved å forstå bakgrunnen for sykdom lettere kan ta tak i problemet på en god og riktig måte.

Budskap

Evolusjonsmedisin representerer en vitenskapelig tilnærming til helse og kroppslig behandling forankret i biologiens kanskje viktigste prinsipp: seleksjon. Med utgangspunkt i den darwinistiske forståelsen av livet på jorden kan man få enorme innsyn i helse og atferd – en infallsvinkel som ikke bare virker belysende/informerende, men også legger til rette for bedre og mer fokusert medisinsk- og helsefremmende arbeid.