Evolusjonsmedisin

Evolusjonsmedisin, noen ganger referert til i en mer spisset form som darwinistisk medisin, er en evolusjonsbiologisk tilnærming til kropp og helse. Denne innfallsvinkelen kan nok oppfattes som noe spesiell og uortodoks fra et skolemedisinsk ståsted, i den forstand at den klart skiller seg fra måten man har pleid å forholde seg til ting på. Fra et vitenskapelig perspektiv derimot er det ingenting som fremstår som mer naturlig og logisk enn å ta utgangspunkt i evolusjon…

Evolusjon som utgangspunkt

Vår biologi er grunnleggende et produkt av evolusjon. Det samme kan sies om alle andre organismer på denne planeten. Dette er ikke en luftig påstand, men snarere et vitenskapelig faktum (1, 2, 3, 4, 5). Genmaterialet som danner grunnlaget for vår eksistens er formet opp gjennom evolusjonær tid. Nøkkelordet i denne forstand er seleksjon. Elementer som har fungert bra for reproduktiv suksess under de aktuelle miljøforholdene har ‘klart seg godt’, mens uheldig genetikk og trekk har falt bort. Dette bringer oss over til et annet nøkkelord: tilpasning. Vi har tilpasset oss visse forhold og stimuli, som følge av seleksjon.

Vi tar det for gitt at dyr i naturen er tilpasset visse miljøforhold, men ser ofte ut til å overse at det samme gjelder oss mennesker.

Forholdene vi lever under i dag er veldig annerledes enn de vi har levd under gjennom størstedelen av vår utvikling. Dette, som refereres til som evolutionary mismatch, kan sies å være det klart viktigste å kjenne til og forstå innen evolusjonsmedisin, da det har enorme konsekvenser for kropp, velvære og atferd.

Helseprofilen til dagens gjennomsnittsmann og kvinne – dagens normal – er på ingen måte normalen sett fra et evolusjonært perspektiv. Det er en veldig annen profil enn den man ser i naturen, blant frittlevende dyr, inkludert menneskelige jeger-sankere, som generelt er slanke og robuste, ikke plaget med lidelser som f.eks. hjerte-karsykdom, kronisk depresjon, kviser, tarmkreft, nærsynthet eller diabetes (4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Barnedødeligheten er betraktelig høyere enn hos oss, noe som trekker ned den gjennomsnittlige levealderen, men ser man bort fra slik tidlig død, er det faktisk ikke uvanlig med forholdsvis lange liv, på tross av mangel på moderne helseomsorg og medisin (14).

Vigøren til disse menneskene kommer av at de lever under omgivelser som ligner på den typen omgivelser vi har levd under i millioner av år, frem til natur gradvis ble erstattet av industri, bygninger og veier. Vi er rett og slett ikke tilpasset de nye og kunstige forholdene vi i dag lever under, noe som i stor grad kan forklare den moderne helsebyrden.

Utover dette belyser evolusjonsmedisinen en rekke andre ting, som årsaken til antibiotikaresistens, fysiologiske endringer gjennom livsløpet, sykdomssymptomer og masse mer. Kobler man også inn den tett anliggende evolusjonspsykologien, som er basert på den samme vitenskapen, kommer atferdsmønstre og handlinger også i større grad inn i bildet. Alt som har med liv å gjøre har jo grunnlag i evolusjon, noe som vil si at ingenting som har med liv å gjøre kan fullt ut forstås i fravær av evolusjonær belysning.

Det at livet som helhet har bakgrunn i evolusjon betyr at dette er et bredt felt, som har flere aspekter ved seg. Det sagt, så godt som alt er koblet sammen gjennom den grunnleggende forståelsen om seleksjon og tilpasning. Forstår man denne forutsetningen har man kommet veldig langt. Dette er også noe som skiller den darwinistiske helsetilnærmingen fra andre tilnærminger: den er sterkt vitenskapelig, logisk og koherent.

Fra teori til praksi: Nytteverdien av darwinistisk helseforståelse

Gjennom evolusjonære analyser får man innsyn i de bakenforliggende årsakene til helse og sykdom, noe som vil være et naturlig utgangspunkt for å behandle kroppen på en god måte. Livsstilsaspekter som soleksponering, ernæring, mikrobielle forhold, fysisk aktivitet, søvn, osv. er spesielt relevant i denne forstand.

Evolusjonsmedisinen sier naturligvis ikke at vi skal forlate alle våre moderne komforter og returnere til naturen. Den gir dog tydelig beskjed om at vi kan gjøre lurt i å ta vår genetiske arv, som er formet på bakgrunn av utfordringene og eksponeringene vi har opplevd gjennom evolusjonær tid, i betraktning når vi lever våre moderne liv.

Det å tenke darwinistisk har dog også har en rekke andre fordeler i helse og medisinsk sammenheng. Med tanke på tilleggsmomentene fra det forrige avsnittet, får man ved å forstå antibiotikaresistens, helsemessig livsutvikling og sykdomssymptomer innsyn i hvordan man burde tolke og forholde seg til disse tingene. Videre har darwinistisk forståelse en enorm nytteverdi i psykologisk sammenheng.

Evolusjonsvitenskapen hjelper oss kanskje ikke så mye når det kommer til å operere et skadet kne eller gjennomføre en tarmundersøkelse, men den er av betydning på de fleste andre områder, ikke bare for helsefremmende arbeid og forebygging av sykdom, men også i behandling, da man ved å forstå bakgrunnen for sykdom lettere kan ta tak i problemet på en god og riktig måte.

Kort oppsummert

Evolusjonsmedisin representerer en vitenskapelig tilnærming til helse og kroppslig behandling forankret i biologiens kanskje viktigste prinsipp: seleksjon. Med utgangspunkt i den darwinistiske forståelsen av livet på jorden kan man få enorme innsyn i helse og atferd – en innfallsvinkel som ikke bare virker belysende/informerende, men også legger til rette for bedre og mer fokusert medisinsk- og helsefremmende arbeid.