Det store bildet

Evolusjonsmedisinen tydeliggjør at helse er et produkt av flere faktorer, på flere ulike nivåer, og at endringer på ett nivå kan forårsake endringer/ha ringvirkninger andre steder i kjeden, noe som understreker viktigheten av en holistisk tilnærming. Videre fremhever evolusjonsmedisinen at samtlige ledd kan – og burde – knyttes til og informeres av evolusjonsvitenskap, med visjonen om å skape et grønt og helsefremmende skifte.

Individet

Kunnskap og forståelse

På godt og vondt har vi i dag en enorm mengde informasjon og muligheter tilgjengelig for oss. Kjenner man ikke til evolusjon, og dermed ikke bakgrunnen for fysiologi og lyster, er det umulig å fullstendig forstå og vurdere disse tilgjengelighetene: kvaliteten på det en kommer over, hvorfor man trekkes mot visse ting, hva som er bra (og dårlig) for en, osv. Dette understreker viktigheten av evolusjonskunnskap – kanskje den mest essensielle, men også mest oversette basiskunnskapen i dagens samfunn.

Valg og rutiner

Om enn så viktig, får jo kunnskap og forståelse i seg selv en ikke særlig langt – om noen vei overhodet. For å virkelig komme noen vei må man handle på bakgrunn av det man kan/sette det i live. Evolusjonsvitenskapen er enorm og kraftfull i den forstand at den representerer en veiviser som kan hjelpe en å gjøre fornuftige og helsefremmende valg i livet – som over tid kan etableres som rutiner.

Miljø og eksponeringer

Det er ingen tvil om at individet har mange muligheter til å forme eget liv, inkludert miljøforhold, spesielt i land der individuell frihet er noe som verdsettes og etterstrebes i stor grad. Det sagt, visse ting, slik som partikkelsammensetningen i luften man puster inn, politiske beslutninger og måten mat og andre varer produseres på, er i større eller mindre grad utenfor ens kontroll. Dette understreker at helse ikke kun dreier seg om individuelle valg, men også andre, mer eksterne forhold.


Medisinen

Utdanning og opplæring

Det å si at evolusjonsvitenskap historisk sett ikke har blitt prioritert i medisinsk pensum og trening blir en underdrivelse. Selv i dag, mange generasjoner etter Darwins banebrytende avsløringer og etableringen av evolusjon som fundamentet i biologien, er det bemerkelsesverdig lite fokus på evolusjon innen helserelatert utdanning, om det så er ernæring, fysioterapi, sykepleie eller mer generell medisin. Det er flere grunner til dette, hvorav noen av de viktigste er at religion (som på visse måter kræsjer med det evolusjonære synet på verden) står veldig sterkt mange steder i verden, at medisinen er tett knyttet opp mot den farmasøytiske industri (som i overveiende grad produserer produkter som er rettet mot symptomer og proksimale, ikke ultimate, sykdomsforhold), at mange pasienter er på leting etter raske løsninger og at dagens medisinske apparat er et enormt, og noe dogmatisk, maskineri, formet over mange tiår, som ikke så lett lar seg rokke/endres. Det at evolusjon ikke har hatt en tydelig rolle i medisinsk utdanning trenger dog ikke å bety at det ikke fortjener en rolle. Det er jo selve grunnlaget for vår eksistens, så i så måte kan det hevdes at det egentlig burde hatt hovedrollen. Det at det historisk bare har hatt en bitteliten birolle understreker bare hvor viktig det er å bringe Darwin frem i lyset.

Forskning og utvikling

Både gårsdagens og dagens forskning på medisin og helse fremstår i mange tilfeller som kaotisk, i den forstand at det ikke er en rød tråd som binder den sammen. Man finner masse ulike hypoteser, tanker og tilnærminger, som i mange tilfeller ser ut til å ha lite til felles i form av bakgrunn og grunnlag. Dette skaper forvirrelse, både blant fag- og lekfolk, og unødig og dårlig ressursbruk. Evolusjon er en reddende engel i denne sammenheng, i den forstand at det gir et felles utgangspunkt for forskning, debatt og utvikling. Spesielt undersøkelser og tiltak rettet mot skadevirkninger av ‘evolutionary mismatch’ og gjenopprettelse av ‘normal’ fysiologisk tilstand og regulering vil være viktig her.

Behandling og formidling

I og med at medisinsk forskning og utdanning historisk sett ikke har vært evolusjonært forankret, har heller ikke medisinsk praksis hatt et evolusjonært preg over seg. Dette har uten tvil resultert i mye unødvendig lidelse og død, av den enkle grunn at et fravær av evolusjonær forståelse representerer en seriøs mangeltilstand som påvirker ens evne til å gjøre gode vurderinger og konsekvensanalyser og fatte helsefremmende beslutninger. Dette er ikke det samme som å si at man ikke har utrettet revolusjonerende ting eller at evolusjon er superviktig innenfor alle disipliner og behandlinger. Det er dog ingen tvil om at det fortjener en større rolle, og da kanskje spesielt innen behandling av kronisk sykdom.


Samfunnet

Ledelse og planløsninger

Den overveiende majoriteten av dagens politikere og byråkrater ser ut til å ha liten eller ingen forståelse av evolusjon, noe som fremstår som svært bekymringsfullt med tanke på at det jo er evolusjon som ligger til grunn for livet her på jorden. Kjenner man ikke til historien bak oss, kan det argumenteres for at man vil ha store problemer med å forstå og lede samfunnet på en måte som virkelig legger til rette for sunne og gode liv. Både det å ha maktinnehavere som i større grad legger vekt på evolusjonsbiologi i deres vurderinger og praktiseringer, samt det å ta føringer fra evolusjonspsykologien i planleggingen og organiseringen av ledelse og styresett, fremstår som viktig her.

Industri og utbygging

Menneskers liv og helse formes av deres eksponeringer og muligheter. Hvordan vi reagerer på ulike eksponeringer og muligheter vil avhenge av hvordan vi er formet. Med andre ord, det å ta hensyn til evolusjon i industriell sammenheng fremstår som naturlig og gunstig. Enten kan man utnytte våre evolusjonært formede instinkter og lyster, slik produsenter av junk food har gjort, eller så kan man søke å skape og formidle helsefremmende tjenester og tilbud, som grønne parkområder og næringsrike matprodukter.

Informasjon og opplysning

Det aller meste av den informasjonen som i dag formidles om liv og helse, både gjennom ‘offisielle’ og ‘uoffisielle’ kanaler, har liten eller ingen klar evolusjonær innsikt bak seg, noe som fremstår som uheldig med tanke på at slik informasjon mangler ankerfestet og kredibiliteten som evolusjonsvitenskapen gir. I lys av dette virker det fornuftig å etterstrebe en tydeligere og mer gjennomgående bruk av evolusjonskunnskap i vurdering, formidling og promotering av kunnskap og helse. Det å gi Darwin mer plass i skolen fremstår som spesielt viktig her. I skolen vies det betraktelig mer tid til religion enn evolusjon, noe som fremstår som uforsvarlig fra et vitenskapelig ståsted, i den forstand at det ikke kan legitimeres å legge større vekt på usubstansierte, overnaturlige forklaringer på livet og menneskenes eksistens enn på veldokumenterte fenomener og prosesser. Utover det å innarbeide evolusjonsvitenskap som en mer fundamental og gjennomgående del av læreplaner og pensum kan det bygges en sterk sak for at man i større grad burde organisere og praktisere utdanning på bakgrunn av evolusjonære innsyn.